Další odpadářské svazy vyjadřují shodné postoje k problémovým částem návrhu odpadového zákona

K již dříve zveřejněným výzvám k nové odpadové legislativě se aktuálně přidávají další odpadové svazy a spolky. Dnes zveřejnily své zásadní body Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb. Tyto dva svazy zastupují zejména obecní/komunální odpadové firmy, a to v počtu cca 170 subjektů z celého území ČR.

 

Svůj kritický postoj vyjádřily tyto svazy ve formě stručného desatera, kde definují zásadní body, které je nezbytné v návrhu nového zákona upravit. Body se týkají zejména nesouhlasu s ministerstvem navrhovaným extrémním zdražením poplatků, nesouhlasu s neúměrně/neodborně nízkým parametrem výhřevnosti, který by dle ministerského návrhu měla ČR nově nejpřísnější v Evropě, nesouhlasu s řešením v oblasti technického zabezpečení skládek, či navrhovaného zákazu mobilních zařízení ke sběru a výkupu, apod.

Text desatera doprovodili představitelé jmenovaných svazů následujícím komentářem:

"Z toho důvodu, že nám není lhostejný další osud a vývoj odpadového hospodářství v ČR v nadcházejících letech, dovolujeme si zveřejnit „Desatero zásadních připomínek k návrhu zákona o odpadech“, na kterém  se společně usnesly dvě největší organizace ČR, sdružující společnosti, které pro města a obce zajišťují komplexní nakládání s odpady. Většina těchto společností je ze 100%, nebo z části, vlastněná a založena komunální sférou, to znamená městy a obcemi."

 

Česká asociace odpadového hospodářství níže zveřejňuje plný text dnes vydaného stanoviska partnerských organizací z odpadového sektoru, konkrétně SVPS a SKS:

 

Spolek veřejně prospěšných služeb (dále jen SVPS) a Sdružení komunálních služeb (dále jen SKS)

Připomínky našeho spolku SVPS a sdružení SKS vycházejí z mnohaleté a každodenní praxe, společností a firem, které pro města a obce zajišťují služby spojené s nakládáním s odpady

  1. Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou výši a konstrukcí poplatku za ukládání odpadů na skládku. Odpady, které nelze jiným způsobem využít, stejně jako odpady po vytřídění či úpravě, které musejí být uloženy na skládku, protože není jiná možnost jak se jich zbavit, by neměly být zatíženy žádným poplatkem! Tím máme na mysli např. odpady ze spaloven, výstupy ze zařízení na úpravu odpadů, směsný komunální odpad po úpravě a vytřídění apod.
  2. Výše poplatku za uložení odpadů na skládky by v roce 2023 neměla přesáhnout částku 1000,- Kč za tunu, oproti navrhované výši MŽP 1850,- Kč za tunu. Jedná se o neúměrné a zbytečné zdražení, na které budou doplácet obce a města ze svých rozpočtů. U poplatku zároveň není řešeno DPH, dnes se neplatí.
  3. Na skládky se od roku 2024 zakazuje ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg. Navrhujeme upravit hranici výhřevnosti min. na 6 MJ/kg, protože již dnes mají provozované spalovny problémy se spálením odpadů o výhřevnosti pod 7 MJ/kg.
  4. Poplatky se platí i za technologický materiál nad 20% hmotnosti a za neodpadní materiály (škvára ze spalovny, sutě a cihly na příjezdové komunikace, zemina na překryv apod.) Pro bezpečný provoz skládek dlouhodobě prosazujeme, aby míra nezpoplatněných TZS byla min. 30%!
  5. Navrhuje se, že původcem odpadu ze školního sběru bude škola, přesto, že tříděný sběr odevzdávají děti jako občané obcí. Odpad odevzdaný dětmi ve školách vypadne z dnešní evidence odpadů měst a obcí, přesto, že v řadě obcí jde o významné množství. Zároveň jsou nabourávány funkční obecní systémy.
  6. Nový pojem „Obchodník“ není dle našeho názoru přesně vymezen a specifikován, zejména s ohledem na jeho povinnosti. Obchodník se stává „vlastníkem odpadu“ a má všechny povinnosti ve vztahu k tomuto odpadu. Je obchodník zároveň oprávněnou osobou, v případě, že odpad přebírá a vztahují se na něj rovněž povinnosti oprávněné osoby?
  7. Provozovatel skládky má být nově „plátcem“ poplatku za ukládání odpadů na skládku, doposud to je původce. Co se stane v případě, kdy původce odpadů nezaplatí za odpad, ale provozovatel skládky poplatek musí odvést? Bude mít provozovatel skládky nárok na vrácení poplatku ze SFŽP ?
  8. V předloženém návrhu zákona je spousta odkazů, že podrobnosti, nebo výčet odpadů apod. budou řešeny „prováděcím právním předpisem“. Bez těchto prováděcích právních předpisů vzniká spousta nejasností, které můžou dosavadní pohled na zákon zcela otočit. Není možné projednávat tak zásadní dokument bez návrhu prováděcích vyhlášek! Např. co je myšleno pojmem VYUŽITELNÝ ODPAD, co je ZBYTKOVÝ ODPAD a jak bude zařazen SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD?
  9. Co se bude dít s vybranými poplatky na SFŽP, budou nějaké pravidla pro jejich přerozdělování? Z jakého důvodu bylo upuštěno od původních návrhů, aby poplatky byly z části příjmem krajů, ve kterých se vyberou?
  10. Navrhujeme ponechat možnost mobilních sběrů u obecních systémů, které dlouhodobě dobře fungují.

 

Odpadářské svazy, které stále bohužel nebyly ze strany MŽP přizvány k diskuzi a k vypořádání připomínek k návrhu nového zákona o odpadech, touto další aktivitou chtějí přispět k nalezení v praxi reálně uplatnitelného řešení, které může vést ke splnění evropských odpadových cílů a které neznamená zbytečné několikanásobné zdražení služeb v odpadovém sektoru. Služeb, které platí samotní občané a obce. Řešení navržené v návrhu zákona o odpadech není realistické. Zákon je třeba přepracovat.

V drtivé většině uvedených bodů se odpadové svazy a asociace jak komunálních, tak privátních firem, dlouhodobě shodují. Zároveň je vhodné si uvědomit, že to budou právě tyto společnosti a obce, které budou muset, tak jako doposud, zajistit plnění definovaných odpadových cílů. Bylo by tedy dobré, vyslyšet tyto odborné a opakovaně z mnoha stran deklarované argumenty. 

 

Ke stažení:

Plný text desatera zásadních připomínek SVPS a SKS k návrhu nového zákona o odpadech: desatero--svps-sks-k-zakonu-o-odpadech--2016-ok.pdf [ 550.32 kB ]

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s kompletní citací materiálu SVPS a SKS

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Časopis Pro města a obce: Rozhovor s Petrem Havelkou k novému odpadovému zákonu

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..