Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Vyhláška č. 294/2005 Sb. je právě v novelizačním období a subjekty k ní mohly zasílat své připomínky. Velmi významná část subjektů zastřešujících komunální i privátní firmy v odpadovém hospodářství oficiálně žádá ministerstvo o opravu chybně nastavené vyhlášky, která reálně již několik let působí proti rozvoji třídících technologií v ČR a proti odklonu odpadů ze skládek. Podobně chybné parametrické nastavení obsahuje bohužel i návrh nového zákona o odpadech.

Podobnou kritiku aktuálního nastavení dlouhodobě zastávají i ekologické organizace. Před pár dny své stanovisko k věci zveřejnilo např. Hnutí DUHA (zde): "Ministerstvo blokuje extrémně přísným nastavením parametrů ve vyhlášce dotřídění směsného odpadu,  které z něho dokáže získat kovy nebo zajistí využití a bezpečný rozpad biologicky rozložitelného odpadu," a dodává, že "Jedinou možností, jak dnes využít směsný odpad, je tedy spálení ve spalovně. Tím se však zbytečně ničí cenné suroviny, plýtvá energií, znečišťuje ovzduší a nesleduje trend oběhového hospodářství." Vše podstatné je trefně řečeno také v této reportáži Českého rozhlasu.

 

Stanoviska odborných uskupení aktuálně odesláná na MŽP - "žádáme o úpravu parametru výhřevnosti - chceme odpady zpracovávat a využívat"

S ohledem na potřebu plnění nových evropských cílů, je situace čím dál vážnější. Své připomínky k věci shrnuly oborové svazy sdružující jak firmy obcí a měst, tak firmy privátní, do písemných výstupů, které jsou k dispozici zde:

Stanovisko Spolku veřejně propěšných služeb (SVPS): pripominky-svps-k-vyhl-294-22-03-2019.pdf [ 647.41 kB, PDF ]

Stanovisko Sdružení komunálních služeb (SKS): dopis-sks--mzp---pripominky.pdf [ 430.38 kB, PDF ]

Stanovisko Unie zaměstavatelských svazů ČR a České asociace odpadového hospodářství: uzs---caoh---pripominky-k-novele-vyhlasky-294-f.pdf [ 872.92 kB, PDF ]

 

Plný text stanoviska Unie zaměstnavatelských svazů ČR a České asociace odpadového hospodářství přinášíme rovněž v textu tohoto článku níže:

 

Vážený pane náměstku,

za Unii zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) a za Českou asociaci odpadového hospodářství (ČAOH) si Vám dovolujeme zaslat naši zásadní připomínku k aktuální novele vyhlášky č. 294/2005 Sb., včetně jejího podrobného odůvodnění.  

Připomínka/návrh: Požadujeme v příloze č. 4 bod č. 11 změnit nastavení parametru výhřevnosti z aktuální hodnoty 6,5 MJ/kg v sušině na hodnotu 6 MJ/kg v normálním vzorku odpadu.

Odůvodnění:

 1. Z hlediska potřeby realizace technologií, které mohou ČR pomoci k nezbytnému splnění cílů nových evropských odpadových směrnic, se po několika posledních letech jednoznačně ukazuje zásadní potřeba přehodnocení vyhláškou nastaveného parametru výhřevnosti.
 2. Parametr výhřevnosti byl změněn novelou vyhlášky č. 387/2016 Sb. K této novele jsme, podobně jako široká řada dalších subjektů (Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Spolek veřejně prospěšných služeb3, Sdružení pro biomasu – CZ BIOM, Hnutí DUHA a další), podávali připomínky právě k nevhodně nastavovanému parametru výhřevnosti, který byl z původní hodnoty 8 MJ/kg v normálním vzorku novelou změněn na 6,5 MJ/kg v sušině. To odpovídá cca 4,2 MJ/kg v normálním vzorku.
 3. Ke zpřísnění tohoto parametru tak došlo o dramatických 50 %, a to bez odpovídajícího odůvodnění takto zcela zásadní změny, bez dostatečného věcného vypořádání široké řady odborných připomínek, bez vypořádání odborných posudků od největších kapacit v oboru v ČR. Zdvořile proto žádáme, aby nyní, když je vyhláška opět otevřena, byly připomínky znovu vyhodnoceny a aby věc byla vyřešena objektivizovaným způsobem, který se co nejdříve promítne do praxe odpadového hospodářství.
 4. Nový parametr je úzce vztažen proti třídícím linkám na komunální odpady, zatímco původní parametr byl nastaven na veškeré odpady ve vztahu k omezení jejich skládkování.
 5. Dalším problémem stávajícího nastavení parametru výhřevnosti je jeho vztažení k sušině, což postrádá jakoukoli odbornou a praktickou logiku. Parametr se vztahuje k odpadům a k nakládání s nimi v praxi, nikoli v laboratorních podmínkách. Odpady pro své úpravy a využití potřebují určité technologie, kdy s odpadem je nakládáno v reálném stavu, ve kterém se odpady vyskytují, nikoli ve stavu laboratorní sušiny. Technologie jsou dimenzovány a projektovány na odpady v reálném stavu, nikoli v sušině. Parametr výhřevnosti v sušině tak ve vztahu k možnému využití odpadů nedává smysl.
 6. Jakýkoli měřitelný pozitivní přínos novelizovaného parametru výhřevnosti není ani po čase uběhlém od novelizace zřejmý.
 7. Drtivá většina evropských zemí nemá vůbec tento parametr v legislativě.
 8. Evropská legislativa parametr výhřevnosti také vůbec nedefinuje a nepožaduje. V podmínkách ČR se tak jedná o další typický příklad tzv. gold-platingu 1 v legislativě životního prostředí.
 9. K nelogičnosti nastavení parametru výhřevnosti se s ohledem na environmentální aspekty vyjadřovaly i ekologické organizace 2. (více také zde)
 10. Doposud jediným výsledkem aktuálního nastavení parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. je fakt, že od novelizace vyhlášky nevznikla ani jedna třídící linka, což je z hlediska potřebného třídění odpadů, jejich využití a omezení skládkování jednoznačně negativní výsledek. V době práce na novele (v letech 2014, 2015, 2016) přitom byla připravena k realizaci řada kvalitních projektů třídících linek, které odpovídaly modernímu evropskému standardu a do té doby platným a veřejným doporučením MŽP např. v dotačních programech. Po novelizaci vyhlášky byly všechny tyto projekty připravované jak samotnými obcemi a městy, resp. jejich komunálními firmami, tak privátními firmami, bez náhrady zastaveny4(nikoli kvůli poplatkům, ale kvůli parametru výhřevnosti). Takový stav je jednoznačně v rozporu s myšlenkami a cíli evropského balíčku oběhového hospodářství. Je proto nutné jej co nejdříve posunout do vyváženého funkčního nastavení tak, aby se zde mohly realizovat technologie na úpravu komunálních odpadů.
 11. Původní argumentace předkladatele, že chce nastavit podmínky pro to, aby na území ČR mohly být jen ty skutečně nejlepší a nejnákladnější technologie ze všech dostupných na trhu, nedává ve vztahu k potřebě splnění evropských cílů smysl. Neboť jakékoli technologie, které přispějí k odklonu jakéhokoli množství odpadů ze skládek, či přispějí k redukci množství vznikajících neupravených směsných komunálních odpadů, které je pak nutné skládkovat, či spalovat (ZEVO), je z hlediska evropské strategie oběhového hospodářství vhodná a žádaná.
 12. Vývoj posledních let jednoznačně ukázal, že stávající nastavení parametru výhřevnosti, které drtivá většina dalších evropských států nemá, působí jako velmi silný doprovodný faktor k tomu, že v ČR zatím dostatečně neroste míra separace a recyklace odpadů, či energetického využití energeticky bohaté frakce odpadů po jejich úpravě.
 13. Nastavením parametru ve stávající hodnotě je de-facto zcela nesmyslně podporováno skládkování neupravených směsných komunálních odpadů. Dřívější nastavení plošně omezovalo skládkování VŠECH odpadů s hodnotou výhřevnosti na 8 MJ/kg. Bylo to nastavení funkční a vztahující se na všechny odpady.
 14. Aktuální nastavení nově umožňuje skládkování všech neupravených odpadů a zakazuje nově pouze skládkování podsítné frakce odpadů po třídění směsných komunálních odpadů. Z obecného parametru, který vždy plošně omezoval skládkování jako takové, se nově stal parametr, který striktně omezil technologické třídění směsných komunálních odpadů. De-facto tak může toto nastavení působit motivačně pro zajištění budoucího velkého množství neupravených směsných komunálních odpadů v ČR, jakožto nezbytného paliva pro připravované kapacity nových spaloven odpadů (ZEVO), což by však současně podvazovalo možnosti separace a na ni navázané recyklace. I z tohoto pohledu tak nastavení v podmínkách ČR nedává logiku.
 15. K dané věci byly zpracovány odborné posudky z akademického sektoru, a to na ČVUT Prof. Ing. František Hrdlička, CSc a na VŠCHT Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. – oba odborné posudky přikládáme v příloze, jejich závěry jsou zcela jednoznačné a potvrzují shora uvedenou argumentaci.
 16. Uvedené posudky mimo jiné poukazují na to, že odpady s takto nízkou výhřevností (pod 6,5 MJ/kg v sušině) nepřispívají dle fyzikálních zákonů k vlastnímu energetickému využívání, neboť jejich výhřevnost je příliš nízká a nebyl by plněn požadavek účinnosti energetického využití dle evropské legislativy. Toto potvrzují i smluvní podmínky některých stávajících spaloven v ČR, které dle dikce smluv vylučují odpady s výhřevností nižší než 6,5 MJ/kg v sušině. V reálu to potom znamená, že vyhláška s takto nastaveným parametrem zcela efektivně znemožňuje jakékoli, byť i teoretické nakládání s podsítnou frakcí z technologií třídění směsných komunálních odpadů. Mohou se sice najít zařízení, která takovýto odpad přijmou, ale za extrémně vysoké ceny, které tak působí jako totální inhibitor jakýchkoli investic do třídících linek (reálně není kam dávat nijak nevyužitelnou podsítnou frakci po vytřídění).
 17. Dále pro informaci přikládáme odborná stanoviska sdružení CZ BIOM a také Spolku veřejně prospěšných služeb (SVPS), které ve výsledku uvádějí stejné kritické argumenty k aktuálnímu nastavení parametru výhřevnosti.
 18. Jsme toho názoru, že z hlediska odborné argumentace bylo shromážděno skutečně nemalé množství objektivních důvodů pro to, abychom jako ČR neměli tento parametr nastaven prakticky nejpřísněji v EU a dokonce tak, že ve svém důsledku jde proti třídění a recyklaci a proti evropské odpadové hierarchii. ČR je v určité fázi vývoje odpadového hospodářství a takto nastavený parametr prokazatelně brání rozvoji ze strany EU doporučovaných technologií.
 19. Bohužel široká odborná argumentace zatím nebyla ze strany MŽP vypořádána, stejně jako odborné argumenty uvedené v posudcích akademického sektoru. Dotčené subjekty proto zatím neznají a příliš nechápou případné odborně obhajitelné důvody pro nyní prokázané nefunkční nastavení.
 20. Věříme, že MŽP se bude v rámci vypořádání připomínek k aktuální novele podrobně zabývat věcnou stránkou samotné připomínky a podstatou, vážností a reálnými faktickými dopady uvedenými v rámci jejího odůvodnění. Neboť situace je již velmi vážná.

 

Přílohy a odkazy:

 1. Hospodářské noviny – Radek Špicar SP ČR - k problematice tzv. gold-platingu, tedy přísnějšího nastavování národní legislativy, než je legislativa evropská  https://byznys.ihned.cz/c1-66503770-jsme-casto-bruselstejsi-nez-brusel-a-pak-balime-koblihy-do-igelitu-vlady-osekaly-nastroje-na-kontrolu-narustu-regulaci-rika-spicar-ze-svazu-prumyslu
 2. Stanovisko Hnutí DUHA - Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdoryhttp://www.ecomonitor.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2476365
 3. Stanovisko Spolku veřejně prospěšných služeb - http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/stanovisko-svps-k-parametru-vyhrevnosti-ve-vyhlasce-c-sb.html
 4. Deník – článek k tématu vyhlášky a nastavení parametru výhřevnosti - http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/denik-vyhlaska-o-odpadech-prodrazi-vystavbu-recyklacnich-zarizeni.html
 5. Odborné stanovisko Doc. Ing. Karla Ciahotného, CSc z VŠCHT ze dne 10.11.2016 - ke stažení zde - priloha-c.-5---vscht---posudek-k-problematice-spalovani-odpadu.pdf [ 164.29 kB, PDF ]
 6. Odborný posudek Prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc z ČVUT z května 2016 - ke stažení pod tímto odkazem
 7. Dodatek odborného posudku Prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc z ČVUT z května 2016 zaměřený přímo na hodnotu výhřevnosti v sušině 6,5 MJ/kg - ke stažení pod tímto odkazem
 8. Připomínky SVPS k parametru výhřevnosti adresované k předsedovi LRV, říjen 2016 -priloha-c.-8---svps-stanovisko-do-lrv.pdf [ 739.79 kB, PDF ]
 9. Dopis sdružení CZ BIOM adresovaný ministru ŽP Richardu Brabcovi, červen 2016

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..