Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

V první půli roku 2018 Evropská unie schválila nové odpadové směrnice a vytyčila tak strategickou cestu k tomu, jak budou členské státy nakládat s odpady v období dalších 15 až 20 let. To je velmi pozitivní. Dobré je také to, že Evropa dala jasně najevo, že pokud již odpady vzniknou, má být hlavní prioritou jejich co nejefektivnější třídění a následná recyklace.


Prioritou EU má být recyklace

Finálním schválením balíčku oběhového hospodářství se tak završila poměrně dlouhá diskuze, jak s odpady nakládat v dalších letech. Evropa jasně stanovila základní cíle. Sjednocuje se systém vykazování i základní pojmy. To jsou podstatné body, které tu dříve nebyly, což působilo problémy ve strategickém rozhodování jak dál, i v hodnocení dosavadních trendů v celé EU. Nyní je již jasno. Systémy by se měly dále rozvíjet směrem ke snižování produkce směsných komunálních odpadů. Separace by měla naopak růst. Podporovány mají být technologie nikoli na směsný, ale na upravený odpad a druhotné suroviny. Prioritní cíl recyklace komunálního odpadu byl Evropou stanoven na 65% k roku 2035, tedy za 17 let. Nikoli náhodou byl ke stejnému roku stanoven i cíl omezení skládkování, a to na 10 % komunálních odpadů v roce 2035. Tyto cíle spolu úzce souvisejí a mají logiku. Jak bude postupně klesat skládkování, má přímo úměrně tomu růst recyklace. Recyklace má být podporována jak na konci (např. daňové zvýhodnění), tak na začátku výrobního řetězce (ekodesing, ekomodulace, recyklovatelné materiály, apod.). Podle Evropy by naopak nemělo docházet k přesunu odpadů ze skládek do kapacit nových spaloven, či ZEVO (sdělení Evropské komise ze dne 26.1.2017). Toto doporučení říká EU hlasitě a jednoznačně tomu upravila i svou dotační politiku. S odpady má být nakládáno zejména jako se zdroji surovin pro další výrobu. Cíle tak dávají poměrně zřejmou a pozitivní logiku.


Otevřená diskuze proběhla na největší odborné akci

Tyto cíle i dosavadní situace v ČR byly diskutovány také na červnové konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Tato každoroční velmi kvalitní odborná akce byla letos zvláště zajímavá a cenná i z důvodu velkého prostoru pro skutečně otevřenou diskuzi. Proběhla zde řada panelových diskuzí, kde byly zastoupeny různé subjekty z velmi širokého spektra dotčených stran v problematice odpadového hospodářství.


Panelová diskuze zástupců obcí a měst

Zvláště důležitá a svým obsahem podstatná byla otevřená panelová diskuze zástupců obcí a měst, včetně zástupců obou obecních svazů, tedy Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) i Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR). V této diskuzi byla řešena řada velmi zajímavých dotazů. Zúčastnění starostové a starostky racionálně, věcně a logicky hodnotili jak stávající situaci, tak vhodné budoucí směřování legislativy odpadového hospodářství v podmínkách České republiky a s tím spojené možnosti obcí a měst.


Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Jedním z podstatných témat bylo i to, zda by měla být česká odpadová legislativa přísnější, než ta právě schválená evropská. Komentována byla například otázka stávajícího nastavení zákazu skládkování směsných komunálních odpadů v ČR o 11 let dříve (2024), než požaduje letos schválený evropský cíl (10 % k roku 2035). Výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal v této veřejné diskuzi uvedl zcela logický postoj obcí a měst, a sice, že v těchto věcech bychom neměli být papežštější než papež, citujme: „Pojďme přijmout pouze to, co po nás chce Evropská unie a potom postupem času, na základě nějaké reality, si stanovíme nějaké další cíle, ale nebuďme opravdu papežštější, než papež.“ (vyjádření p. Drahovzala v záznamu k dispozici zde). Podobně kriticky komentoval aktuální přísnější české nastavení Karel Ferschmann ze Sdružení místních samospráv ČR: „nejsme na to připravení a měli bychom se přizpůsobit tomu, co po nás požaduje Evropská unie“ (vyjádření p. Ferschmanna v záznamu k dispozici zde) a dodal, že Sdružení místních samospráv ČR je zásadně proti tomu, aby ČR měla takto přísnější cíl, než požaduje EU (vyjádření p. Ferchmanna v záznamu k dispozici zde). V rámci této diskuze starostové rovněž kriticky komentovali možné navýšení skládkovacího poplatku dle návrhu MŽP. Místostarosta města Bohumína pan Lubomír Macura k věci řekl: „navrhované navýšení skládkovacího poplatku není motivace, pouze to zdraží celý systém, systém bude dražší, protože veškeré jiné způsoby likvidace toho odpadu budou dražší.“  S Karlem Ferschmannem se také shodli na tom, že navýšení poplatků se navrhuje zejména pro lepší byznys a potřeby nových spaloven odpadů. Celé vyjádření obou zástupců obcí k této věci je v záznamu k dispozici zde.


Obce a města musí hrát klíčovou roli

Letošní ročník konference Odpady a obce je třeba hodnotit velmi pozitivně, protože otevřená diskuze k novému nastavení legislativy bylo delší dobu to, co v ČR bohužel chybělo. Snad se to nyní zlepší a obce budou mít větší možnost promlouvat do budoucího nastavení systému, který z cca 85 % financují. Nyní, po schválení oběhového balíčku, je dostatečná a otevřená diskuze, odpracované vypořádání všech relevantních připomínek a silný respekt k názorům obcí a měst, klíčová potřeba ke schválení kvalitní a funkční odpadové legislativy.

Na Slovensku se obce velmi aktivně postavily na obhajobu svých zájmů. Slovenské ministerstvo následně odpracovalo nelehkou diskuzi s obcemi a klíčovými stakeholdery z odpadového sektoru, svazy a asociacemi. Aktuálně se slovenskému ministerstvu ŽP podařilo dojednat funkční, kvalitní a průchozí kompromis, který cílí na evropský cíl odklonu odpadů ze skládek a přitom obce, které třídí, netrestá násobně navýšeným poplatkem, spíše naopak (vice zde).

Záznam celé panelové diskuze zástupců obcí a měst z letošního ročníku konference Odpady a obce je k dispozici pod tímto odkazem, záznam trvá 1 hodinu a 23 minut.

 

Zdroj: České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..