Zeptali jsme se: Tomáše Sabovčíka ze společnosti SMOLO

Skupina SMOLO je zejména na Moravě velmi známým subjektem v odpadovém hospodářství. Patří pod ni několik firem, včetně těch, které odpady využívají jako zdroje surovin. Skupina SMOLO je mimo jiné známá rozvíjením moderních způsobů využití odpadů. O tom, co skupina SMOLO dělá a kam se chce v rámci odpadů dále ubírat, pohovořil Petr Havelka z ČAOH s jejím manažerem - Tomášem Sabovčíkem.

 

Pane Sabovčíku, jak dlouho působí SMOLO na trhu v ČR, mám na mysli v sektoru odpadového hospodářství. A čemu všemu se v tomto směru věnujete?

Společnost SMOLO a.s., která je ryze tuzemskou firmou se sídlem v Třinci, byla založena roku 2015 a stala se mateřskou společností následujících firem: SMOLO HB s.r.o., SMOLO Services s.r.o., SMOLO Třinec s.r.o., SMOLO Recycling s.r.o. a SMOLO Hydraulics s.r.o. Skupina SMOLO nabízí komplexní služby v celém procesu nakládání s průmyslovými, komunálními a stavebními odpady, letní a zimní údržbu pozemních komunikací, provádí demolice a zemní práce, provádí prodej, montáž a servis hydraulických nástaveb. Skupina se věnuje také výzkumu a vývoji v oblasti recyklace a využívání odpadů, spolupracuje s odbornými a neziskovými partnery ve snaze o co nejvyšší recyklaci, využití odpadů a energií z odpadů. SMOLO je proto také členem ČAOH.

 

Region severní Moravy je specifický velkým podílem průmyslu. Ovlivňuje to nějak vaše zaměření, případně vaše plány do budoucna?

Skupina SMOLO vnímá svoji spoluzodpovědnost za rozvoj Moravskoslezského kraje, ve kterém žijí zaměstnanci, partneři a zákazníci firem skupiny SMOLO. Hledáme proto způsoby, jak zmírnit zátěž a vliv odpadů na životní prostředí v Moravskoslezském kraji, jak vracet co nejvíce využitelných odpadů, vedlejších produktů zpátky do výrobního procesu. Jsme přesvědčeni, že pomocí inovací a investic do nejlepších dosažitelných technologií lze udržitelně a dlouhodobě využít průmyslový charakter našeho kraje, dovednosti a zkušenosti zdejších lidí.

 

Vím, že v možnostech využití odpadů spolupracujete i s akademickým sektorem a chcete zavádět do praxe nejmodernější postupy ve využití odpadů. Prozradíte nám, na čem v tomto směru konkrétně pracujete? Máte již nějaké konkrétní výsledky?

V současnosti spolupracujeme s akademiky z VŠB-TU Ostrava, ČVUT Praha a připravujeme také spolupráci s  VUT Brno. Mimo to využíváme odborného zázemí výzkumných ústavů a organizací např. VÚHŽ a.s., MATERÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.,  ORGREZ a.s., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Již druhým rokem pokračujeme v rámci OP PIK program Aplikace v průmyslovém výzkumu využití aglomeračních odprašků a v experimentálním vývoji k tomu potřebnému technologickému zařízení. V rámci tohoto výzkumu se nám podařilo z odprašků získat využitelný chlorid draselný a sodný, hašené vápno, připravujeme už také užitný vzor technologie k patentování. Rovněž provádíme experimentální vývoj rekultivačně-sanační hmoty z odpadních produktů k sanaci brownfieldu po těžbě polymetalických rud, v listopadu 2018 jsme již úspěšně  otestovali první receptury.

 

V roce 2018 byl schválen balíček oběhového hospodářství. Víme tedy, že Unie vytyčila poměrně jasnou cestu a vysoké recyklační cíle. Co to pro vás znamená? Co by podle vás mohlo skutečné finální recyklaci v EU i v ČR nejvíce pomoci?

Pro nás ve skupině SMOLO to znamená, že naše vize směrem k recyklaci průmyslových, stavebních a komunálních odpadů je správná. Budeme dále pokračovat ve zvolené cestě výzkumu, vývoje a v inovacích. Jsme přesvědčeni, že kromě legislativní podpory recyklace je třeba ze strany státu přijmout podporu recyklovaných výrobků, surovin a materiálů snížením sazby daně z přidané hodnoty, snížením zdanění práce zaměstnanců recyklačních firem, preferencí recyklovaných výrobků, surovin a materiálů ve veřejných zakázkách. Tato podpora recyklace  je dle našeho názoru také v souladu s doporučeními ČAOH.


Slyšel jsem, že uvažujete o projektu zplyňování komunálních odpadů. Proč byste volili právě tuto technologii? Co by podle vás mohlo, oproti jiným možným řešením, být její výhodou?

SMOLO a.s. hledá inovativní řešení i pro směsné komunální odpady, které odpovídá nejlepším dostupným technikám BAT a bude dlouhodobě perspektivní v průběhu 21. století. Projekt zplyňování komunálního odpadu, na který se konkrétně ptáte, vychází z předpokládané implementace technologie plazmového zplyňování kanadské společnosti AlterNRG, která umožňuje transformaci různorodého směsného komunálního a podobného odpadu s velmi složitou strukturou organických a anorganických složek na dále využitelné suroviny s minimálním dopadem na životní prostředí. Nositelem licenčních práv pro uplatnění této technologie na území České republiky je firma PGP Terminal, a.s., se kterou na bázi smluvního vztahu hodlá  SMOLO a.s. realizovat záměr využití směsného komunálního a podobného odpadu v Moravskoslezském kraji, který by nahradil v dohledné době legislativně limitované skládkování směsného komunálního odpadu.

 

Jaké výstupy by z této technologie vznikaly, případně v jakém množství? A máte již představu o tom, jak by se tyto výstupy daly finálně využít?

Výstupem z plazmové technologie jsou tyto dále využitelné produkty: syntézní plyn složený z jednoduchých molekul tzv. syngas, zeskelněný nevyluhovatelný produkt složený z anorganických prvků tzv. vitrifikát  a sloučenina kovů. Syngas je možno použít k výrobě elektrické energie, tepla anebo k výrobě dále využitelných chemických látek jako je ethanol, aceton, isopropanol a dalších látek. Vitrifikát je možno použít ve výrobě sofistikovaných betonových výrobků anebo k výrobě minerální zateplovací izolace. Sloučenina kovů ve formě slitiny je dále využitelná v metalurgickém průmyslu. Technologie plazmového zplyňování AlterNRG nabízí řešení s kapacitou od 15 kt vstupního odpadu ročně až 365 kt vstupního odpadu ročně, což umožňuje vybrat optimální řešení pro města, obce a další původce odpadu z Moravskoslezského kraje a přilehlých regionů.

 

A na závěr jedna obecnější, avšak dle mého názoru nutná a aktuální otázka. Mezi odpadáři se v poslední době často mluví o silné potřebě jednoznačnější a méně administrativně zatěžující odpadové legislativy. Uvítali byste, pokud by připravovaný nový zákon byl stručnější, jednoznačnější, tedy v praxi lépe uchopitelný?

Odborníci ve skupině SMOLO působí v oblasti nakládání s odpady řadu let. Někteří pamatují úplné počátky odvětví nakládání s odpady tehdy ještě v Československu. Tehdy byla k dispozici velmi jednoduchá legislativa, ale přesto se postupně podařilo zavádět modernější a účinnější technologická řešení pro nakládání s odpady. I nyní bychom samozřejmě uvítali jednoznačné a pokud možno jednoduché znění nového zákona o odpadech. Zákona s jasnou podporou předcházení vzniku odpadu, opětovného použití, recyklace, materiálového a energetického využití odpadu v souladu s dlouhodobě přijatou hierarchií nakládání s odpady. Znění harmonizované s cíli EU, které podporuje jak ČAOH, tak její členové.

 

Zdroj: dotazy pokládal Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH panu Ing. Tomáši Sabovčíkovi, manažerovi společnosti SMOLO a.s. pro web České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

NOVA.cz: Třiďme použitý textil - i ten je vhodné recyklovat, říkají odpadáři

Myšlenky a cíle ČAOH posiluje další významný recyklátor – společnost Kronospan - Úspěšně recyklujeme desetitisíce tun odpadů

Zeptali jsme se: Plastic Union – zpracování a recyklace plastů v ČR

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

 

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..