Ekonomický deník: Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech, míní Havelka z odpadové asociace

Ekonomický deník oslovil Petra Havelku z České asociace odpadového hospodářství s dotazy na téma blížícího se schválení evropského balíčku oběhového hospodářství a navazující přípravy nového zákona o odpadech v ČR. Celý rozhovor nyní přinášíme také čtenářům webu ČAOH.

Výbor ENVI Evropského parlamentu schválil výsledek trialogu k odpadovému a oběhovému hospodářství. Vzhledem k tomu, že šlo o trialog lze říct, že je to kompromis. Co z tohoto kompromisu nejvíce vítáte?

Petr Havelka - Ano, určitě se jedná o kompromis a my tento kompromis vítáme. Jsem rád, že Evropa nesnížila své ambice týkající se recyklace. Recyklační cíl ve výši 65% komunálního odpadu zůstal zachován, jen se posunul v čase o pět let, na rok 2035. Stejně tak byla dojednána shoda na cíli k omezení skládkování. Ten byl stanoven na 10% skládkování komunálních odpadů v roce 2035, tedy za 17 let. Oba cíle spolu souvisí a věřím, že v postupném vývoji odpadového hospodářství se je podaří kvalitně dosáhnout bez potřeby výrazných dopadů na ty, kdož služby nakládání s komunálními odpady platí. Tedy zejména na obce a města.

Stejně důležité jako jmenované cíle je také to, že Evropa by měla mít konečně jednotný systém vykazování a sledování plnění cílů, a to v rámci Eurostatu, a také jednotné definice. Srovnání mezi státy tak bude více vypovídající a myslím, že pro některé to může být celkem překvapení.

 

Co naopak z konečné verze trialogu vypadlo a je podle vaší asociace důležité?

Petr Havelka - Zatím jsme neobjevili něco zásadní, co bychom očekávali a nakonec tam nebylo. Aktuálně sledujeme, jak to Evropa myslí se zařazováním výstupů z některých zařízení, jako například popílku a strusky, či dalších nespalitelných výstupů ze spaloven, nebo bioodpadu ze zařízení na třídění odpadů.

 

Jaký hlavní signál vysílá Evropský parlament směrem k členským státům?

Petr Havelka - Že to myslí se zodpovědnějším přístupem k nakládání s odpady, jako se zdroji surovin pro další výrobu, skutečně vážně. V uvedeném horizontu k roku 2035 by odpady skutečně neměly být ukládány na skládky, či končit jako neupravený směsný komunální odpad ve spalovnách. Tento názor nezastává jen Evropský parlament, je to i Evropská komise a nakonec i jednotlivé členské státy, které se na věci ve finále také shodly. A to je pozitivní.

 

Jaké budou hlavní dopady na města a obce, tedy pokud výsledek odhlasuje Evropský parlament, což předpokládám?

Petr Havelka - To záleží spíše na tom, zda ten který stát bude chtít mít nastavení přísnější, než je to evropské. A nebo se bude řídit podle toho aktuálně schvalovaného evropského. V dopadech na obce a města to může být zásadní rozdíl. Ekonomicky je to tak, že čím přísnější nastavení a rychlejší cíle, tím větší náklady obcí a měst. To je samozřejmě logické. Podle nás je evropské nastavení a časování cílů vhodné a v pořádku a plně ho podporujeme. Při postupném vývoji jsme schopni evropské cíle splnit bez citelných a skokových dopadů na obce a města. Pokud by však obce a města chtěly evropské cíle splnit dříve, pak je to samozřejmě možné, ale za výrazně vyšších nákladů. To však příliš nepředpokládáme.

 

Jak se to promítne do legislativního procesu v ČR? Není dosud schválen nový zákon o odpadech, který "zůstal viset" v LRV, bude podle Vašeho názoru stažen a přepracován? Jaké další zákony budou muset projít revizí.

Petr Havelka - Na implementaci nových směrnic budeme mít cca 1,5 roku. Rok starý návrh nového odpadového zákona je samozřejmě třeba přepracovat a už nyní se ukazuje, že bylo velmi správné, že jsme se zákonem počkali. Evropský balíček přinesl zásadní změny. Budou stanoveny nové definice základních pojmů, nové postupy výpočtů stanovených cílů a další a další věci, které celý zákon významně ovlivňují.

Původní návrh zákona také více počítal se směřováním velkého množství neupravených směsných komunálních odpadů do kapacit nových spaloven. To bylo často ministerstvu vyčítáno. S ohledem na finální evropské recyklační cíle se ale ukazuje, že by to byla slepá ulička. ČR by prostě nesplnila vysoké evropské recyklační cíle. Což dlouhodobě říkaly např. i ekologické organizace.

Zákon je tedy třeba přepracovat a obce a města musí mít znovu prostor se k novému zákonu dostatečně vyjádřit. Obce a města budou po mnoho dalších let celý systém nakládání s komunálními odpady platit, a proto musí mít rozhodující slovo mimo jiné i k jeho ekonomickým nástrojům. Evropský balíček ukazuje, že původně navrhované čtyřnásobné zdražení, potřebné zejména pro spalovny, vůbec nebude třeba. Separace a recyklace takové zdražení nepotřebuje. To je podle nás pro obce jednoznačně dobrá zpráva.

V návaznosti na nové evropské směrnice pak bude jistě nutné, co nejdříve aktualizovat národní Plán odpadového hospodářství a s ním i všechny krajské plány odpadového hospodářství. To je jasné. Nové cíle je třeba co nejdříve zakotvit do strategických plánů. To vše vnímáme velmi pozitivně a jsme připraveni s tím jako Česká asociace odpadového hospodářství co nejvíce pomoci.

 

Zdroj: Ekonomický deník - originál článku je zde


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Stanovisko SMS ČR k odpadové legislativě a dopisu oborových svazů na obce a města

Anketa obcí: Víc než tisíc tři sta obcí se vyjádřilo k odpadovému hospodářství

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Odpovědi na dotazy deníku Právo - odpady, Čína, třídění, recyklace

OKÉNKO STAROSTY: Město Mělník a plánovaná spalovna ČEZ v Horních Počáplech

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCCPodařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..