Návrhy obou nových odpadových zákonů k připomínkám!

Ministerstvo životního prostředí v pátek 29.1.2016 v podvečer zaslalo návrhy obou nových zákonů do vnějšího, tedy veřejného připomínkového řízení. Každý se nyní může vyjádřit k obsahu nově navrhované odpadové legislativy. Připomínky bude MŽP přijímat do 25.2.2016.

Česká asociace odpadového hospodářství přináší čtenářům webu dokumentaci k návrhům obou zákonů, tedy k novému zákonu o odpadech a novému zákonu o výrobcích s ukončenou životností.

 

Ke stažení - návrh nového zákona o odpadech

návrh zákona - zoo---ma-korna6mn9r0o.pdf [ 729.23 kB ]

předkládací zpráva - zoo-predkladaci-zp---zp-korna6mn9r0o.pdf [ 41.66 kB ]

důvodová zpráva - zoo-duvodovka---zd-korna6mn9r0o.pdf [ 1.55 MB ]

 

původní připomínky ČAOH k věcnému záměru nového zákona o odpadech z roku 2015 byly zveřejněny zde

 

Zde je stručný výčet hlavních bodů návrhu nového zákona o odpadech

 • Poplatek za komunální odpad – nově má být řešeno pouze v zákoně o místních poplatcích. Obce si budou moci zvolit buď poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem (podobný stávajícímu místnímu poplatku podle § 10b zákona o místních poplatcích) nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (má vyplývat ze skutečného množství vyprodukovaného odpadu odložen do sběrných nádob nebo na určená místa, případně za kapacitu sběrných prostředků).
 • Na skládky má být od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg a odpady, které jsou recyklovatelné (§ 29 odst. 8 návrhu).
 • Zcela zásadní změny v oblasti poplatků za ukládání odpadů na skládku (§ 77 a násl. a příloha č. 8 návrhu zákona) - MŽP navrhuje několikanásobné zdražení z nynějších 500 Kč dokonce na 1850 Kč! Otázkou zůstává, zda je několikanásobné zdražení nezbytné či vhodné, když ČR má jako jeden z mála států v EU již stanoven dokonce termín ukončení skládkování odpadů. Využitelné odpady na skládky nebudou moci, ať již bude poplatek 0 Kč, 500 Kč nebo třeba 3000 Kč. Kdo ponese tyto náklady? A kdo na takové míře zdražení vydělá?
 • Podstatnou otázkou je rovněž důvod, proč MŽP chce zatížit vysokým poplatkem dokonce i zbytkový nevyužitelný odpad, u kterého MŽP navrhuje poplatek až 1350 Kč. Toto opatření nepochybně zbytečně zatíží peněženky původců odpadů. Jeho environmentální přínos není zřejmý a může být naopak negativní s ohledem na zřejmé riziko vzniku mnoha černých skládek a dalších typů nelegálního nakládání s odpady. To přinese další výrazné zatížení obecních rozpočtů. Podobná situace se týká také nově navrhovaného zpoplatnění všech odpadů, které jsou na skládkách využívány jako náhrada primárních surovin pro technické zabezpečení skládek - tyto využívané odpady mají být z nynější nuly, zatíženy poplatkem až 400 Kč
 • Zákon kupodivu na druhou stranu neobsahuje nyní již známé a Evropskou komisí vyhlášené cíle balíčku k oběhovému hospodářství - které jsou zaměřeny z velké části na recyklaci odpadů. Je proto více než pravděpodobné, že tyto cíle bude třeba do zákona doplnit (např. Slovensko již některé z cílů zahrnulo do svého nově schváleného POH SR). Doplnit cíle nyní, tedy v přípravné fázi zákona, se logicky jeví jako vhodnější, než je doplňovat novelou ještě před nabytím účinnosti nového zákona, se kterou se počítá od 1.1.2018. Vyhlášené recyklační cíle se přitom vztahují již k roku 2025, tedy za necelých 9 let.
 • Nově v návrhu zákona řešeny činnosti „obchodování s odpady“ a „ zprostředkování nakládání s odpady“ (např. § 32 a § 33 návrhu).
 • Změny u dosavadních zařízení podle § 14 odst. 2 – v příloze č. 3 návrhu nového zákona je stanoven „Seznam zařízení na využití odpadů, která mohou být provozována bez povolení provozu zařízení“.
 • Zvláštní pozornost je věnována odpadům ze zdravotnictví a veterinární péče (§ 61 a § 62).
 • Nově má být stanovena maximální doba 5 let, na kterou může být vydáno povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, tedy zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů (§ 14 návrhu).
 • Změny u mobilních zařízení – návrh počítá pouze s mobilními zařízeními k úpravě nebo využití odpadu, jejichž provozovatel získá povolení k provozu zařízení od krajského úřadu, na jehož území má sídlo. Sběr odpadu pomocí mobilních zařízení bude zakázán a má být nahrazen možností, aby provozovatel zařízení převzal odpady směřující do jeho zařízení již v místě nakládky, a dále zavedením výše uvedených institutů obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady.
 • Sběrny odpadu budou muset vybavit prostory zařízení kamerovým systémem a uchovávat záznam po stanovenou dobu a prokazatelně proškolovat zaměstnance (§ 13 odst. 12 návrhu zákona).
 • Změny ve vymezení stavu, kdy odpad přestává být odpadem (§ 6 návrhu zákona).
 • Povinnost provozovatelů zařízení určených pro nakládání s odpady sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí, na zdraví a na věci způsobenou provozem zařízení nebo z důvodu ukončení jeho provozu (§ 13 návrhu)
 • Návrh počítá se řešením problematiky nelegálně soustředěného odpadu, tedy tzv. černých skládek (§ 11 návrhu zákona). 

Účinnost nového zákona se předpokládá od 1.1.2018.

 

Ke stažení - návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností

návrh zákona - zvuzu---ma-korna6mng6lo.pdf [ 668.19 kB ]

předkládací zpráva - zvuzu-predkladaci---zp-korna6mng6lo.pdf [ 30.45 kB ]

důvodová zpráva - zvuzu-duvodovka---zd-korna6mng6lo.pdf [ 5.21 MB ]

 

původní připomínky ČAOH k věcnému záměru nového zákona o výrobcích s ukončenou životností z roku 2015 byly zveřejněny zde

 

Komentář k obsahu vybraných důležitých částí zákona o výrobcích s ukočenou životností již ČAOH zveřejnila na přelomu roku (viz zde).

 

Připomínky je možné zasílat na MŽP v termínu do 25.2.2016.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


 

 

Souvísející články:

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o odpadech

Odpady dnes a zítra - konference k připravované legislativě - již 4.2. v Jindřichově Hradci

Stručné vyjádření ČAOH k věcným záměrům nových odpadových zákonů na vládě

Odpadové fórum - příspěvek ČAOH k polemice k ekonomické analýze POH ČR

Dvě největší sdružení odpadových firem odmítají aktuální nekvalitní novelu zákona o odpadech, odpůrců je stále více i z řad obcí

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH


 

Konec tržního prostředí, sbírat elektroodpad mohou jen vybraní!

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

Jak je to s tržním prostředím u elektroodpadů? - dva zajímavé články Lidových novin

Právo: pravo---mejstrik---zakon-o-odpadech.jpg [ 99.03 kB ]

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..