Dopis - Dvě celorepubliková sdružení obcí komunikují s obcemi navrhovanou odpadovou legislativu

V návaznosti na řadu vážných informací sdělených na proběhlých seminářích v Poslanecké sněmovně a v Senátu k navrhované odpadové legislativě, zaslala dne 21. února dvě celorepubliková sdružení obcí a měst - Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR, dopis na svých 2 700 členských obcí.

Široká řada starostů se o konkrétní nastavení zákona začala již v únoru podrobněji zajímat a začali si počítat, jakým způsobem se dopady nové legislativy promítnou do rozpočtů jejich konkrétních obcí. Zda jejich obec dosáhne, či nedosáhne na třídící slevu. Tu do zákona zapracovalo MŽP, aby dopady zdražení na obce nebyly tak zásadní.

To, že sleva je prakticky nefunkční a že obce na ni nedosáhnou a že tedy nebude obce motivovat k potřebnému třídění a redukci směsných odpadů, vysvětlil a na řadě konkrétních příkladů prokázal na semináři v Poslanecké sněmovně dne 4.2.2020 i Richard Blahut ze Spolku vřeřejně prospěšných služeb (SVPS). SVPS spolu se Sdružením komunálních služeb (SKS) sdružují většinu odpadových firem ve vlastnictví obcí a měst v ČR (audiozáznam zde , samotná prezentace zde). Článek ke stejnému tématu, který ve zrácené a redakcí upravené verzi vychází také v časopisu Moderní obec, je k dispozici pod tímto odkazem - Firmy obcí a měst v SVPS a SKS: Navrhovaná třídící sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém


Dopis SMS ČR a SPOV ČR ze dne 21. února 2020 je k dispozici ke stažení zde

dopis-sms-cr-a-spov-cr-na-2700-obci.pdf [ 381.66 kB, PDF ]

 

Plný text dopisu SMS ČR a SPOV ČR

 

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,


dovolte nám se na Vás obrátit tímto společným dopisem za Sdružení místních samospráv ČR, z.s. (SMS ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR, z.s. (SPOV ČR), organizace zastupující aktuálně přes 2700 obcí (1920 obcí sdružuje SMS ČR a přes 700 obcí SPOV ČR), ve věci návrhu nové odpadové legislativy a jejich dopadů na obce a města.

Jakkoli vítáme, že Vláda ČR (MŽP ČR) předložila návrh tří zásadních nových zákonů odpadového hospodářství a tzv. změnového zákona, jejich stávající znění bude mít na obce významný dopad, v některých oblastech dokonce zásadní. Dovolte nám Vás požádat, abyste jejich projednávání věnovali potřebnou pozornost. Budeme vděční za podporu našich stanovisek, jež u této legislativy SMS ČR a SPOV ČR společně předloží.

Analýza dopadů předložené odpadové legislativy vychází z analýz vládních úřadů, profesních asociací a také našich vlastních, které jsme provedli. Obecně vítáme, že je ambicí provést přijaté evropské směrnice do českého právního řádu. Návrhy vychází z výrazného zdražení současného skládkovacího poplatku, což je opatření očekávané. Je však otázkou, zda takto výrazné zdražení ze současných 500 Kč/t až na 1.850,- Kč/t je úměrné sledovanému cíli, jímž je odklonění komunálního odpadu ze skládek. Samotné vládní analýzy ukazují, že tento cíl by byl splnitelný i při nižších poplatcích. Jak jistě víte, obce vedle poplatku za uložení na skládku musí hradit také samotnou cenu skládky a rekultivační poplatek, tedy k poplatku dalších cca 500 – 700 Kč/t (dle návrhu tedy celkem cca 2400 Kč za tunu bez dopravy). Obce hradí celý systém nakládání s odpadem na svém území, aktuálně to dohromady činí v průměru cca 950 Kč na občana ročně. Po odklonu odpadů ze skládek budou obce hradit náklady na ostatní technologie, které jsou však logicky dražší. Tyto dopady bohužel v návrzích vyhodnoceny nejsou.

Za problematické pokládáme právě kombinaci různých opatření nové legislativy, jež v souhrnu budou přinášet rozpočtové důsledky pro samosprávy po nabytí účinnosti nové legislativy. Zde především uvádíme tzv. třídící slevu, podle níž obce, splňující stanovené limity vytřídění komunálního odpadu, budou ukládat zbytkový komunální odpad s výraznou slevou. Tato je nastavena v návrhu zákona tak, že podle našich propočtů na ni obce nemají šanci (až na výjimky) dosáhnout. Přesné propočty aplikace této třídící slevy komplikuje fakt, že spolu s návrhem zákonu nebyly v rozporu s legislativními pravidly předloženy prováděcí vyhlášky, ale jen jejich teze. Nemůžeme však souhlasit se současnou konstrukcí této třídící slevy, neboť pro obce nastavuje přísnější limity, než podle evropské úpravy, limity jsou pro běžné obce jen velmi obtížně splnitelné i při značném úsilí a také třídící slevu obce mohou využít pouze do r. 2029, dál se s ní již vůbec nepočítá. Není tak zřejmé, jakým systémovým opatřením mají být obce motivovány k vysokému stupni třídění od roku 2030 nejméně do roku 2035, ke kterému jsou v rámci EU stanoveny cíle recyklace. Reálně dnes obce, jež se snaží zodpovědně plnit svou roli v odpadovém hospodářství, vytřídí cca 38% komunálního odpadu. Ovšem již pro rok 2022 třídící sleva vyžaduje už 60% vytřídění, což je v tak krátkém časovém úseku pro mnohé obce zcela nedosažitelná meta. Stejně tak je vysoce rizikové, pokud obec byť jen o pár desetin daných cílů vytřídění nedosáhne, neboť to znamená absolutní ztrátu nároku na slevu a ztrátu provedených investic k jejímu dosažení, protože návrh nebonifikuje obce, které se cíli blíží, ale jen ty, co jej dosáhnou.

Souhlasíme s tezí, že priorita je co nejvíce využitelných materiálových složek komunálního odpadu vracet do oběhu a také že musí dojít k odklonu současné skládkovací praxe právě k recyklaci komunálního odpadu. Ovšem na podporu těchto cílů zákony neobsahují prakticky žádná podpůrná opatření (jako jsou cílené daňové zvýhodnění či opačně sankce u využívání primárních surovin, opatření v zákoně o zadávání veřejných zakázek, příp. dotační programy státu). To je zásadní problém. Také je důležité podtrhnout objektivní fakt, že i evropské předpisy umožňují skládkování komunálního odpadu i po roce 2035 (ve výši 10%). Návrh českého zákona takovou možnost však zcela zapovídá už od r. 2030.

Naší snahou je najít shodu se Svazem měst a obcí ČR a též pokud možno Asociací krajů ČR a předložit návrhy změn současných předloh, aby úprava byla v souladu s předpisy EU a dopady na obce byly více vyvážené a také poplatkové povinnosti byly vůči obcím adekvátní a nedocházelo ke zbytečnému navyšování zákonných sazeb nad míru nezbytnou pro splnění cílů. Náklady totiž nesou právě obce a města. Tyto návrhy zveřejníme v měsíci březnu po jejich odborném projednání. Přivítáme připomínky či vyjádření podpory a také Vaši aktivitu na jejich podporu v jednáních s poslanci Vašich krajů, protože nastavená pravidla odpadové legislativy mají ambici platit na poměrně dlouhé období. Je proto nezbytné současný legislativní proces ze strany samospráv nepodcenit.

 

S úctou

Stanislav P o l č á k, v.r.                         Veronika V r e c i o n o v á, v.r.
   předseda SMS ČR                                     předsedkyně SPOV ČR

 

Zdroj: dopis SMS ČR a SPOV ČR + informace z proběhlého semináře v Poslanecké sněmovně dne 4.2.2020

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Firmy obcí a měst v SVPS a SKS: Navrhovaná třídící sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém

Sněmovna: Seminář RecHelp „Nezbytné nástroje na podporu třídění a finální recyklace“ - výstupy

Jak poslanci komentovali návrh nové odpadové legislativy v prvním čtení? Kde jsou nejvážnější chyby a nedostatky?

Cena papíru klesla, recyklačních kapacit v Evropě je málo, zvyšuje to náklady obcí za odpady

Možné optimální nastavení odpadového hospodářství v blízké budoucnosti

Odpadové zákony napodruhé prošly vládou, řada vážných problémů přetrvává

TV Týdeníku EURO: To podstatné k nové odpadové legislativě - komentář Petra Havelky z ČAOH

Podrobněji k nové odpadové legislativě s dotazy Hospodářských novin

ČT: Události komentáře k navrhované odpadové legislativě

ČT24 a Český rozhlas: První komentáře k nové odpadové legislativě

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

LRV opět projednala odpadové zákony, ty na vládu po mnoha problémech nakonec doputují

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..