ČAOH a její členové se aktivně připravují na reporting ESG v oblasti odpadového hospodářství

Sledování uhlíkové stopy a reporting udržitelnosti ve firmách je novou důležitou disciplínou, která má i své ekonomické aspekty. Česká asociace odpadového hospodářství proto uspořádala odborný seminář pro své členské firmy. Na semináři, který ČAOH pořádala v prostorách Svazu průmyslu a dopravy ČR v Praze 9, přednášeli přední čeští odborníci v oboru.

ČAOH připravila pro své členy odborný seminář se špičkami v oboru

Segment odpadového hospodářství se snaží o udržitelné řešení nakládání s odpady. Snaží se minimalizovat negativní vliv na životní prostředí a zároveň maximalizovat efektivitu využití zdrojů. Proto je problematika ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) vnímána jako budoucí důležitá součást moderního byznysu i u členských společností České asociace odpadového hospodářství. Procesy vždy musí mít i ekonomickou logiku, aby byly v praxi realizovatelné a mohly v konkurenci přežít. To, že ekonomická logika může být obsažena i v oblasti ESG, jasně ukázal proběhlý odborný seminář.

Postupně se reporting rozšíří na všechny

Nedávno Evropský parlament finálně schválil směrnici CSRD (Corporate Social Responsibility Directive) týkající se sociální odpovědnosti podniků a nastavující pravidla pro reportování o rizicích a dopadech na udržitelnost velkých společností v EU. ESG reporting se týká velkých společností s obratem nad 50 milionů eur a s více než 250 zaměstnanci, a to již od 1. ledna 2023. Tato povinnost by se pak od roku 2026 měla rozšířit i na malé a střední firmy.

Odpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, ke společnosti i k řízení rizik tak hýbe světem byznysu. Stále významnější roli má i v oblasti ochoty bankovních domů k investicím do připravovaných projektů. Podporované projekty podle Taxonomie EU nesmí působit negativní vlivy na klíčové strategie EU (Do not significant harm). Například na cíle oběhového hospodářství nebo na cíle ochrany klimatu. Pokud ano, nejsou tyto projekty způsobilé pro finanční podporu ze strany EU, ale ani pro podporu stále většího počtu bankovních domů. To se může týkat i některých investic v odpadovém hospodářství, či v energetickém využití odpadů.

Očekává se, že reportování ESG faktorů je také cestou, jak vyřešit problém greenwashingu a sjednotit podávané informace od firem o jejich udržitelnosti. Nárůst poptávky po společnostech s lepším ESG ratingem se však postupně začíná dotýkat všech. Již nyní je často ESG žádáno, a to nejen ze strany investorů, bank a dalších finančních institucí, ale také ze strany obchodních partnerů i samotných zákazníků. Reporting udržitelnosti a uhlíkové stopy bude důležitou součástí dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Vzhledem k tomu, že členové ČAOH zajišťují v rámci České republiky přes 65 % trhu služeb nakládání s odpady, je podpora udržitelnosti a snižování dopadů na životní prostředí pro asociaci významné téma, a proto se k němu staví aktivně a pozitivně. Školení podtrhlo důležitost této legislativy pro další rozvoj našich firem a moderní směřování odvětví. ČAOH připravila pro své členské firmy zajímavý odborný program, jehož plná verze je pro informaci uvedena pod tímto odkazem.

Kdo přednášel

O evropských standardech pro reporting udržitelnosti přednášel expert na oblast odpovědnosti a řízení korporací, pan Mgr. Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve společnosti Frank Bold. Zde spolu se svým bruselským týmem řídí projekt Alliance for Corporate Transparency, který realizoval největší výzkum ESG reportingu v EU, když hodnotil reporting udržitelnosti 1000 velkých evropských firem. Pan Mgr. Gregor je členem Sustainability Reporting Board EFRAGu, jež vytváří a schvaluje EU standardy pro reporting udržitelnosti, a také je členem českého Národního kontaktního místa OECD. „Cílem je dostat se od líbivých CSR (Corporate Social Responsibility) reportů k tvrdým datům a indikátorům, které jsou pro udržitelnost klíčové, jako celkové emise, dekarbonizační cíle nebo energetická náročnost." Na systém taxonomie už přechází i přední české banky. "Zatímco taxonomie určuje kritéria pro zelenost jednotlivých aktivit, pro které firmy potřebují sehnat financování, CSRD standardy stanoví indikátory pro hodnocení udržitelnosti a odpovědnosti celé firmy, a to napříč všemi ESG oblastmi,“ popsal Gregor a doplnil, že "schopnost reportovat kvalitní data bude pro firmy zcela zásadní, aby si udržely své obchodní partnery a postavení na trhu."

Prezentace o uhlíkové stopě, jejím výpočtu a nefinančním reportingu ve firmě, představily zástupkyně společnosti ESG Avensis, paní Ing. Andrea Jelínková, Ph.D., absolventka mezinárodního výcvikového programu „IEMA Recognised GRI Professional Preparation Training“ a řady dalších odborných programů a paní Mgr. Martina Hrušková. Obě přednášející ze společnosti ESG Avensis jsou certifikovanými manažery společenské odpovědnosti. „Koncepční řešení tématu udržitelnosti stojí v současné době na své startovací čáře. O to potřebnější je šířit povědomí o této problematice intenzivně napříč celou společností. Spousta organizací se s ní doposud blíže nesetkala, některé ji řeší především kvůli externím podnětům, jiné k ní přistupují velmi aktivně. Důležité je vnímat ji jako nedílnou součást moderního businessu, která poskytuje společnostem možnost např. identifikovat své významné dopady na okolní prostředí a naopak, nebo také rizika a příležitosti spojené se strategickým rozvojem. Kvalitní výpočet uhlíkové stopy a řádně provedený nefinanční reporting představují pro organizaci užitečné nástroje, které jí i zainteresovaným stranám pravidelně poskytují cenné informace. Je pak na každé z organizací, jak tyto informace využije pro svůj růst,“ říká Andrea Jelínková.

Na závěr prezentoval praktickou aplikaci fungování kritérií udržitelnosti pro biologicky rozložitelné odpady a plasty v cirkulární ekonomice odborník s dlouholetou praxí v oblasti obnovitelné energie i s vytvářením legislativních návrhů v oblasti využití obnovitelné energie a transpozice evropských směrnic v ČR, pan Ing. Dalibor Delong, z konzultantské společnosti REX Solutions. Ta spolupracuje téměř na všech významnějších projektech v ČR i ve střední Evropě, kdy pro firmy zpracovává projekty spojené s udržitelnou energií, připravuje společnosti k certifikacím udržitelnosti či počítá emise. Podle Dalibora Delonga: „dodávky biologického materiálu se statusem udržitelnosti nejsou jen přítěžkem pro odpadářské společnosti, nicméně mohou být i zajímavým ekonomickým bonusem, jelikož takto deklarovaný materiál je díky systému povinnosti využívání odpadních materiálů v energetice velmi žádaný.“

Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH, k proběhlému semináři shrnul: „Z obsahu prezentací se potvrdilo, že pro odpadový sektor má tato problematika jasnou ekonomickou provázanost a že firmy, které se v dané oblasti rychle zorientují a učiní v ní aktivní kroky, budou mít v rámci konkurenční soutěže v dodavatelsko-odběratelských vztazích nespornou výhodu, včetně výhody ekonomické. To ukázala i diskuze a dotazy k prezentacím. Ty mimo jiné pojednávaly i o konkrétních finančních benefitech např. v oblasti zpracování bioodpadů, či v oblasti výroby a využití paliv z odpadů. Přednášející ukázali vysokou erudici v tomto novém tématu a poskytli firmám řadu v praxi využitelných podnětů pro naše členské společnosti.“

Ke stažení - Program semináře ČAOH k ESG - caoh---seminar-esg 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

 

Související články o členech ČAOH

Společnost PETKA CZ otevřela modernizovanou recyklační linku na zpracování PET lahví

Zkušební provoz bioplynové stanice v Plazích u Mladé Boleslavi

Kovohutě Příbram vybudovaly pilotní linku na recyklaci lithiových baterií

Jak správně třídit dřevní recyklát prozradí brožura společnosti Kronospan

OZO Ostrava využije energetického potenciálu nerecyklovatelných komunálních odpadů

V Mladé Boleslavi budou jezdit autobusy na bioplyn z odpadu

Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..