Členové ČAOH využili přes 4 miliony tun odpadů

Svozové, zpracovatelské a technologické firmy sdružené v České asociaci odpadového hospodářství (ČAOH) se opět zúčastnily sčítací akce v rámci ČAOH, aby vyčíslily množství odpadů, které se jim daří efektivně využívat a naplňovat tak cíle oběhového hospodářství. Níže uvedená výsledná čísla vyjadřují množství odpadů, se kterými do průzkumu zapojené členské společnosti ČAOH nakládaly v roce 2022 a které využily. ČAOH a její členské společnosti jsou lídrem ve využívání odpadů v České republice.

Česká asociace odpadového hospodářství sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech svozu, sběru, třídění, ale i materiálového i energetického využívání a odstraňování odpadů. Členské společnosti v rámci materiálového využívání odpadů nejen připravují odpady k dalšímu využití, ale také je recyklují a vyrábějí z nich finální výrobky uplatnitelné na trhu. Česká asociace odpadového hospodářství je sdružením, které má prostřednictvím svých členů dlouhodobě řádově největší kapacity recyklace a recyklačních technologií v České republice. V tuto chvíli pod ČAOH spadá téměř 100 společností, jejichž výčet je uveden na webu ČAOH v sekci Členové ČAOH.    

V letošním roce požádala ČAOH své členské společnosti o zapojení do interní sčítací akce zaměřené na vyčíslení množství odpadů, které je v rámci společností v ČAOH využíváno. Tato sčítací akce je již druhá v pořadí a v tomto roce se do ní zapojily například tyto společnosti: Kovohutě Příbram, OZO Ostrava, Transform Lázně Bohdaneč, Kronospan CR, Mondeco, Marius Pedersen, Rumpold, FCC Česká republika, AVE CZ odpadové hospodářství, Compag, Eco Waste Energy, Komwag, RPG Recycling a další. První sčítací akce byla v rámci ČAOH připravena v roce 2021. Výstupem byla mediální zpráva - Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů.

„Členské firmy ČAOH svými výsledky ve využívání odpadů přispívají k zásadní úspoře primárních materiálů, fosilních paliv i CO2. Jsme velmi aktivní v oblasti udržitelnosti a oběhového hospodářství a odpady vnímáme jako zdroje surovin pro udržitelný rozvoj,“ komentuje výsledky Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Z aktuálního srovnání vyšlo, že zúčastněné členské společnosti ČAOH ročně využily cca 4,18 milionu tun odpadů. Zrecyklováno a předáno k dalšímu využití bylo téměř 1,68 miliónu tun odpadu. Vyrobeno bylo přes 400 000 tun recyklovaných výrobků jako SBR granulát, výrobky na bázi olova a cínu, desky na bázi dřeva, recyklované plastové výrobky, aj. Z odpadních autobaterií bylo zrecyklováno a vyrobeno přes 80 000 tun olověných ingotů. K dalšímu využití bylo dále předáno přes 130 tisíc tun vytříděného kovového odpadu, který bude roztaven a připraven pro novou výrobu kovových věcí.

kovohute kovohuteingotyolova

kronospan 017349ogkrono  mp3carton-ga309ba607_1920 

fcc-3recyklace-plastytran  

V případě papíru bylo ze svezeného množství z obcí, měst i z firem v třídících zařízeních připraveno přes 300 000 tun vytříděného papíru v jednotlivých kvalitativních třídách podle příslušných technických norem. Tento odpadní papír byl předán k dalšímu využití a recyklaci. Každá tuna recyklovaného papíru přitom oproti výrobě nového papíru ušetří okolo 14 stromů a tedy 0,5–0,9 tun CO2, které stromy pohlcují.

K další úspoře stromů přispěla také recyklace odpadního dřeva. To bylo využito například na výrobu velkoplošných desek z dřevěného recyklátu pro výrobu nábytku i pro široké využití ve stavebnictví a dalších odvětvích. I tento způsob vrácení již použitého materiálu do výroby je dobrý příklad oběhového hospodářství.   

Stejně tak firmy sdružené v ČAOH pomáhají navracet organickou hmotu do půdy. Členové ČAOH do svých provozoven svezli a zpracovali více než 320 tisíc tun bioodpadů. Většina množství byla materiálově využita, mimo jiné také na zemědělské půdě. Dále bylo přibližně 70 tisíc tun bioodpadů předáno k dalšímu zpracování a zároveň bylo vyrobeno přes 30 000 tun kvalitního kompostu jako výrobku, který je vhodný jak pro zemědělské půdy, tak parky, či zahrady. Členové ČAOH vyrábí také bioplyn, který je využíván jak k výrobě tepla, případně elektrické energie a také je využitelný pro účely pohonu vozidel. Také ze skládkového plynu, který je dle platné legislativy jímán a spalován, aby neunikal do životního prostředí, bylo členy ČAOH vyrobeno přes 200 tisíc MWh energie.

ozo2 ozo4 5 

Na povrchu terénu v rámci terénních úprav budovaných staveb a k rekultivacím bylo využito více než 990 tisíc tun odpadních materiálů, čímž byly ušetřeny primární zdroje, které by jinak bylo nutné těžit z přírody.

Dále se členové ČAOH podíleli značnou měrou na energetickém využití odpadů, a to jak dodávkami neupravených směsných komunálních odpadů do spaloven, tak výrobou a energetickým využíváním alternativních paliv (TAP) z upravených, vytříděných a již nerecyklovatelných zbytkových odpadů. Zbytkové odpady z třídících procesů již nemohou dle zákona končit na skládkách, avšak mají vysoký energetický obsah, kvůli čemuž nejsou vhodné pro klasické spalovny (ZEVO), proto jsou využívány pro výrobu paliv z odpadů. Paliva z odpadů jsou směřována například do cementáren, nebo do tepláren s moderními multipalivovými kotli, kde nahrazují uhlí a další fosilní paliva. Členské společnosti ČAOH, zapojené do sčítání, ve sledovaném období vyprodukovaly více než 127 000 tun certifikovaných paliv z odpadů vhodných pro moderní energetické koncovky. Dalších více než 336 tisíc tun odpadů pak členové ČAOH předali k využití ve formě odpadů.

ozo tridici-linka

 5  3

rumpold rumpold2 
 

Je vhodné, aby se na odpady nahlíželo jako na zdroje surovin pro další výrobu a ty vytříděné již nerecyklovatelné odpady, aby se využily energeticky například ve formě paliv z odpadů.

Petr Havelka z ČAOH k tomu dodává: „Je vhodné, aby se na odpady nahlíželo jako na zdroje surovin pro další výrobu a ty vytříděné již nerecyklovatelné odpady, aby se využily energeticky například ve formě paliv z odpadů. Oběhového hospodářství je pro nás prioritou, to potvrzují i naše čísla. Do součtu zapojeni členové České asociace odpadového hospodářství mají v tomto ohledu velmi dobré výsledky. I přes řadu nových obtíží a přes rostoucí administrativní zátěž se naše firmy snaží hledat moderní cesty, jak ještě více odpadů uplatnit znovu do oběhu, jak nadále pokračovat v intenzifikaci systémů třídění a svozů odpadů a jak nabízet kvalitní služby obcím, městům a firmám.“

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

 

Související články o členech ČAOH

ČAOH a její členové se aktivně připravují na reporting ESG v oblasti odpadového hospodářství

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů

Společnost PETKA CZ otevřela modernizovanou recyklační linku na zpracování PET lahví

Zkušební provoz bioplynové stanice v Plazích u Mladé Boleslavi

Kovohutě Příbram vybudovaly pilotní linku na recyklaci lithiových baterií

Jak správně třídit dřevní recyklát prozradí brožura společnosti Kronospan

OZO Ostrava využije energetického potenciálu nerecyklovatelných komunálních odpadů

V Mladé Boleslavi budou jezdit autobusy na bioplyn z odpadu

Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..